Zakon o Fondu solidarnosti Republike Srpske

Dana 9. oktobra 2023 u Službenom glasniku RS br. 90, objavljen je Zakon o Fondu solidarnosti Republike Srpske, a koji je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srpske.

Zakonom o Fondu solidarnosti osnovan je Fond solidarnosti Republike Srpske koji ima  svojstvo pravnog lica sa javnim ovlašćenjima, a čiji je osnivač Vlada Republike Srpske.

Cilj osnivanja Fonda solidarnosti jeste pružanje pomoći njegovim korisnicima, na načelima solidarnosti usljed elementarnih nepogoda, prirodnih, tehničko-tehnoloških i ekoloških katastrofa, zarazne bolesti ljudi i životinja, ozbiljnih poremećaja na tržištu i svih drugih nepredviđenih događaja čije nastupanje, kao i posljedice se ne mogu predvidjeti.

Zakonom je određeno da korisnici Fonda mogu biti: fizička lica (građani), preduzetnici, privredna društva, ostala pravna lica (javne ustanove, udruženja, fondovi, fondacije i slično), institucije Republike Srpske i izuzetno, pod posebnim uslovima propisanim ovim zakonom, i jedinice lokalne samouprave.

Sredstva za pružanje pomoći obezbjeđuju se iz budžetskih sredstava Republike Srpske, domaćih i inostranih zajmova ili kredita, domaćih i inostranih donacija, prihoda od igara na sreću, sredstava ostvarenih prodajom imovine stečene izvršenjem krivičnih djela, posebnog doprinosa za solidarnost u skladu sa posebnim propisom i drugih sredstava u skladu sa posebnim propisima, a ista se se dodjeljuju za naknadu štete i pružanje direktne podrške korisnicima sredstava.

  • Pravo na naknadu štete, usljed materijalne štete na pokretnoj i nepokretnoj imovini, kao i finansijski gubitak izazvan zakonom predviđenih okolnosti, imaju fizička lica (građani), preduzetnici, privredna društva i ostala pravna lica, ukoliko su državljani RS, odnosno ukoliko imaju registrovano sjedište u RS, i ukoliko obezbijede dokaz o pravnom osnovu korišćenja oštećene pokretne i nepokretne imovine na teritoriji Republike Srpske, a pored ovih opštih, u zavisnosti od vrste nastale štete, mogu se propisati i posebni uslovi, a koji se, u zavisnosti od realizacije cilja koji se pružanjem pomoći ima postići, posebno razrađuju uredbom koju donosi Vlada.

Štetu utvrđuje resorno ministarstvo i priprema prijedlog odluke o dodjeli sredstava, zatim Upravni odbor donosi odluku kojom utvrđuje ukupan iznos, a Ministar donosi konačno rješenje o naknadi štete korisniku sredstava, s tim da visina sredstava za naknadu štete može iznositi najviše do 70% utvrđene štete i zavisi od raspoloživih sredstava Fonda solidarnosti u tekućoj godini.

  • Pravo na sredstva direktne podrške imaju: institucije Republike Srpske za pokriće troškova sprovođenja mjera prevencije prema posebnim propisima, s ciljem sprečavanja ili saniranja štetnih posljedica nastalih usljed zakonom predviđenih okolnosti; fizička lica (građani), preduzetnici, privredna društva i ostala pravna lica za pokriće troškova zbog poremećaja na tržištu, inflacije, nedostatka životnih namirnica, sirovina, repromaterijala i energenata i slično; angažovana lica koja su obavljala poslove pod posebno otežanim uslovima zbog okolnosti predviđenih zakonom; kao i pravna lica (javne ustanove, udruženja, fondovi, fondacije i slično) za pojedinačne korisnike u stanju socijalne potrebe i građani koji se nalaze u stanju socijalne potrebe radi prevazilaženja situacija nastalih usljed okolnosti navedenih u ovom zakonu. Jedinica lokalne samouprave može biti korisnik sredstava direktne podrške samo izuzetno pod uslovima koje predviđa ovaj zakon.

Stupanjem na snagu ovog zakona, predviđeno je da Fond solidarnosti preuzima sva prava i obaveze Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske i Kompenzacionog fonda Republike Srpske.

Autor teksta: Vesna Grujic

E-mail: [email protected]

About the author