Zakon o geološkim istraživanjima

 U Službenom glasniku RS broj 64/22 od dana 06.07.2022.godine objavljen je novi Zakon o geološkim istraživanjima koji stupa na snagu dana 14.07.2022.godine.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o geološkim istraživanjima (Službeni glasnik RS BR.110/13, 91/17 i 107/19).

Novim zakonom je detaljnije regulisana oblast odobravanja detaljnih geoloških istraživanja mineralnih sirovina koje se zasniva na načelima kontinuiranog snabdijevanja dovoljnim količinama mineralnih sirovina neophodnim za jačanje i održivost tržišne privrede u RS, poštovanje pravila struke i primjena metoda u cilju održivosti projekata i opšte bezbjednosti, prevencije od opasnosti, štete ili zagađivanja životne sredine, garantovanja sigurnosti i usklađenosti istražnih prava.

Dugoročni program razvoja osnovnih geoloških istraživanja u skladu sa kojim se obavljaju osnovna geološka istraživanja, donosi Vlada RS na prijedlog Ministarstva energetike na period od 7 godina, a ne 10 godina kako je to bilo definisano ranijim zakonom.  Akcionim planom se definišu makroprojekti koji se realizuju u skladu sa Dugoročnim programom, i isti donosi Vlada RS na period od 3 godine. Realizacija makroprojekata vrši se na osnovu odgovarajućih programa istraživanja koji se donose svake godine.

Zakon predviđa da se u postupak odobravanja uključe i lokalne zajednice na čijoj teritoriji će se izvoditi detaljna geološka istraživanja mineralne sirovine, koje će dati svoje mišljenje vezano za istraživanje mineralne sirovine na traženom lokalitetu.

Detaljna geološka istraživanja u zaštićenim područjima prirode, područjima pod prethodnom zaštitom, područjima koja su planirana za zaštitu u cjelinama od kulturno-istorijskog, graditeljskog i arheološkog značaja mogu se odobriti samo pod uslovima koje propisuju zakoni kojima se uređuje zaštita prirode, zaštita kulturnih dobara, zaštita nacionalnih parkova, kao i aktom o proglašenju područja zaštićenim. Geološke istražne radove nije dozvoljeno izvoditi u naseljima na razdaljini manjoj od 100 m od stambenih objekata, osim inženjerskogeoloških, geotehničkih i hidrogeoloških istraživanja.

Novina u ovom zakonu je što će se umjesto jedne licence za obavljanje poslova detaljnih geoloških istraživanja, izradu i reviziju geološke dokumentacije, stručni nadzor i vođenje knjige evidencije rezervi mineralne sirovine Ministrastvo energetike i rudarstva izdavati tri licence, i to licencu za detaljna geološka istraživanja, istražno bušenje i stručni nadzor pri izvođenju detaljnih geoloških istraživanja.

Uslovi pod kojima Ministrastvo energetike i rudarstva izdaje licence, definisani su u članu 13., 14. i 15. Zakona o geološkim istraživanjima.

Nosilac prava na istraživanje dužan je da plati naknadu za detaljna geološka istraživanja mineralne sirovine u iznosu od 2% od vrijednosti projektovanih radova, najkasnije u roku od 30 dana od dana dobijanja odobrenja za istraživanje. Navedena naknada je prihod budžeta RS, a istu ne plaća podnosilac zahtjeva koji posjeduje ugovor o koncesiji.

Ono što je takođe novina je da uz zahtjev za izdavanje odobrenja za istraživanje podnosilac zahtjeva, pored ostalog, prilaže i dokaz o riješenim imovinsko-pravnim odnosima na parcelama na kojima će se izvoditi projektovani istražni radovi (notarski ovjerena saglasnost vlasnika parcela, uz punomoć suvlasnika, ukoliko postoje, notarski obrađen ugovor o zakupu parcele za period važenja odobrenja ili notarski obrađen ugovor o kupoprodaji parcele sa klauzulom o povratu u pređašnje stanje.

Podnosilac zahtjeva koji planira vršiti dubinsko bušenje, shodno propisima o zaštiti životne sredine dužan je dostaviti  mišljenje nadležnog organa za zaštitu životne sredine o potrebi sprovođenja procjene uticaja na životnu sredinu, odnosno lokacijske uslove ukoliko ovaj organ procijeni da je neophodno sprovođenje procjene uticaja na životnu sredinu.

Autor teksta: Tijana Banjac

E-mail: [email protected]

About the author