Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju

U „Službenom glasniku Republike Srpske“ broj 132 od dana 30.12.2022. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 18/99, 51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09, 106/09, 110/16, 94/19, 44/20 i 37/22).

Isti je stupio na snagu dana 01.01.2023. godine.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju donesen je u vrlo kratkom roku, imajući u vidu da je Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju stupio na snagu dana 29.09.2022. godine.

Izmjenama i dopunama je predviđeno da pored lica koja su pobrojana u članu 15. Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, osiguranikom u smislu Zakona se smtra i  lice koje je korisnik prava na novčano primanje u skladu sa propisom kojim se uređuju prava nezaposlenog roditelja četvoro i više djece u Republici Srpskoj, za vrijeme korišćenja novčanog primanja za koje je plaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje.

U pogledu prijave na obavezno zdravstevno osiguranje, izmjenama i dopunama predviđena je i nadležnost rukovodioca mjesno nadležne filijale za donošenje Rješenja kojim se odbija utvrđivanje svojstva osiguranog lica na osnovu podnesene prijave na zdravstveno osiguranje ili kojim se svojstvo osiguranog lica utvrđuje prema nekom drugom zakonskom osnovu osiguranja u odnosu na prijavu.  Predviđena je i mogućnost izjavljivanja žalbe na pomenuto Rješenje od strane osiguranika i to u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja, a o kojoj odlučuje direktor Fonda.

Što se tiče Pravilnika kojim Upravni odbor Fonda propisuje osnove za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga u Republici Srpskoj, izmjenama i dopunama je utvrđeno da se pomenuti pravilnik propisuje najkasnije do 30. novmbra tekuće godine za narednu godinu, umjesto dosadašnjeg 30. septembra, i takođe je precizno pobrojano  šta će se tačno propisivati pomenutim Pravilnikom, da će isti donijeti Ministar na prijedlog Upravnog odbora Fonda, te da će biti objavljen u Službenom glasniku Republike Srpske (član 45. Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju).

Izmjenama i dopunama dodana je još jedna kategorija lica koja su oslobođena plaćanja participacije prilikom korišćenja zdravstvene zaštite prema ličnom svojstvu ili statusu, tako da Zakon sada uključuje i lice koje je korisnik prava u skladu sa propisom kojim se uređuju prava iz oblasti socijalne zaštite za koje se doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje obezbjeđuje iz budžeta Republike Srpske.

Izmjenama i dopunama proširene su i odredbe člana 75. Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju koje se odnose na teritorijlanu organizaciju prvostepenih komisija koje organizuje Fond ili, na osnovu ugovora sa Fondom, zdravstvena ustanova koja je u skladu sa propisima kojima je uređena oblast zdravstvene zaštite ovlašćena za obavljanje poslova ocjene privremene spriječenosti za rad, tako što je sada propisano da i prvostepene i drugostepene komisije moraju imati tri člana a svaki član svog zamjenika, da prvostepenu komisiju čine članovi sa visokom stručnom spremom, od kojih je najmanje jedan član i njegov zamjenik doktor medicine specijalista, a da drugostepenu komisiju čine članovi doktori medicine od kojih je najmanje jedan član i njegov zamjenik doktor medicine specijalista. Pomenutim članom predviđena je i nadležnost direktora Fonda za imenovanje i razrješavanje članova komisija, odnosno nadležnost direktora zdravstvene ustanove za prvostepene komisije koje na osnovu ugovora sa Fondom organizuje zdravstvena ustanova, kao i da članovi komisija nemaju pravo na naknadu , osim kada nisu zaposleni u Fondu, u kom slučaju imaju pravo na naknadu, ali ne u iznosu većem od 100 KM po zasjedanju.

Određene izmjene tiču se i postupka utvrđivanja privremene spriječenosti za rad, a ogledaju se u tome da će se postojanje osnova i dužine privremene spriječenosti za rad utvrđivati na način predviđen Zakonom, bez obzira na dužinu trajanja privremene spriječenosti za rad. Promjenjena je sadržina Pravilnika kojim se propisuje postupak utvrđivanja privremene spriječenosti za rad ( član 76. stav 6.), i takođe je i za ovaj pravilnik propisano da će se objavljivati u Službenom glasniku RS.

Značajno je pomenuti i izmjene koje se tiču osnova za obračun i isplatu naknade za vrijeme privremene spriječenosti za rad jer je izmjenama predviđeno da će osnov za obračun biti prosječna bruto plata osiguranika koju bi ostvario da je bio na radu u zadnjih šest mjeseci koji prethode mjesecu za koji se vrši obračun, a ukoliko osiguranik u prethodnom periodu nije proveo minimalno šest mjeseci u radnom odnosu kod poslodavca koji vrši obračun, osnov za obračun naknade je prosječna bruto plata osiguranika koju bi ostvario da je bio na radu u periodu koji je osiguranik proveo u radnom odnosu. Osnov za obračun naknade plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad za radnika koji radi polovinu punog radnog vremena u skladu sa propisima kojima je uređena oblast rada je bruto plata koju bi radnik ostvario da je bio na radu. Procenti od osnova za obračun i isplatu naknade za vrijeme privremene spriječenosti za rad ostali su nepormjenjeni.

Shodno izmjenama odredbi koje se tiču osnova za obračun i isplatu naknade za vrijeme privremene spriječenosti za rad, izmjenjene su i odredbe koje predviđaju povrat isplaćene naknade poslodavcu od strane Fonda (član 85.)

Zakon je dopunjen i odredbama koje predviđaju da poslodavac ima pravo da do 31. marta 2023. godine Fondu podnese zahtjev za povrat naknade neto plate isplaćene radniku koji je bio privremeno spriječen za rad neprekidno duže od 30 dana u periodu do 28. septembra 2022. godine u skladu sa osnovom, procentom i uslovima koji su bili propisani ranije važećim Zakonom o zdravstvenom osiguranju i podzakonskim aktima koji su na osnovu njega doneseni, ukoliko od dana isplate naknade neto plate radniku od strane poslodavca nije prošlo tri godine.

Autor teksta: Vesna Grujic

E-mail: [email protected]

About the author