Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima BiH

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima BiH, objavljen u Službenom glasniku BiH broj 63 od dana 15.09.2023. godine, stupio je na snagu 23.09.2023. godine. Izmjene i dopune Zakona o strancima imaju za cilj usklađivanje zakonodavstva BiH sa uredbama i direktivama Evropske unije u ovoj oblasti. Zakon uvodi veliki broj novina i drugačijih rješenja u poređenju sa prethodnim zakonodovanim okvirom. U nastavku teksta ukazuje se na neke od najvažnijih izmjena.

U postupku utvrđivanja zakonitosti boravka stranca u BiH, kao i tokom postupka izricanja mjere prema strancu zbog nepoštovanja propisa BiH, Služba za poslove sa strancima BiH može uz potvrdu privremeno oduzeti putnu ispravu stranca do donošenja odluke, a najduže 15 dana. Ranije je Služba mogla oduzeti putnu ispravu najduže 7 dana. Takođe, strancima koji borave na teritoriji BiH može se kolektivno i privremeno ograničiti sloboda kretanja u BiH, u mjeri koja je neophodna radi zaštite javnog zdravlja.

U postupku utvrđivanja identiteta stranca, utvrđivanja zakonitosti njegovog boravka u BiH ili utvrđivanja mjesta boravišta ili prebivališta u BiH, Služba može zadržati stranca najduže šest sati ako je potrebno utvrditi navedene činjenice. Stranac čiji se identitet ne može odmah utvrditi ili postoje osnovi sumnje u istinitost njegovih navoda o identitetu ili se njegov identitet ne može sa sigurnošću utvrditi u roku od šest sati, može se staviti pod nadzor i može mu se izreći i mjera protjerivanja iz BiH.

Nadalje, u dijelu Zakona kojim su uređeni uslovi za ulazak stranca u BiH, dopunjena je odredba u pogledu posebnih uslova za ulazak i to tako da se, pored već ranije propisanih, kao uslovi dodaju i da ne predstavlja prijetnju za javni poredak, sigurnost BiH, javni red i mir ili međunarodne odnose BiH, kao ni prijetnju za javno zdravlje u BiH.

Viza D za dugoročni boravak se, prema izmjenama i dopunama Zakona, izdaje izuzetno, i to u situacijama kada je za svrhu boravka u BiH potreban period duži od 90 dana u periodu od 180 dana. U dijelu Zakona vezanom za vize, izvršene su izmjene i dopune odredaba kojima se uređuju uslovi, nadležnost i mjesto izdavanja vize, pozivno pismo, produženje vize, odbijanje zahtjeva za izdavanje vize i izuzetno izdavanje vize iz humanitarnih razloga, kao i poništenje i ukidanje vize.

Kada je riječ o dijelu zakona kojim se uređuju osnovi za odobravanje privremenog boravka, izvršena je izmjena odredaba Zakona kojim se uređuje privremeni boravak po osnovu spajanja porodice, privremeni boravak po osnovu obrazovanja, i to u pogledu osnovnog, srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja, zatim privremeni boravak pripravnika i volontera, privremeni boravak po osnovu humanitarnih razloga, privremeni boravak po osnovu rada bez radne dozvole, privremeni boravak u svrhu visokokvalifikovanog zapošljavanja, kao i u svrhu premještaja unutar pravnog lica, u svrhu naučnog istraživanja, rada bez radne dozvole i potvrda o prijavi rada. Izmjenjene su i odredbe kojima je uređeno pravo na rad u BiH bez radne dozvole, kao i izdavanje i rad na osnovu plave karte.

U pogledu stalnog boravka, izvršene su izmjene i dopune Zakona u pogledu uslova za odobrenje stalnog boravka, kao i boravak koji ne spada u osnove za stalni boravak.

U dijelu Zakona kojim se uređuje odlučivanje o zahtjevu za odobrenje i produženje privremenog boravka, izvršena je izmjena tako da ako je zahtjev uvažen, strancu se izdaje obavještenje o uvaženom zahtjevu i dozvola privremenog boravka, koju stranac preuzima lično ili putem punomoćnika, odnosno zakonski zastupnik za poslovno nesposobno lice, u organizacionoj jedinici Službe ili DKP-u BiH. Izuzetno od navedenog, kada je privremeni boravak odobren po osnovu rada s radnom dozvolom ili plavom kartom, strancu se izdaje rješenje o odobrenom privremenom boravku i dozvola privremenog boravka. U ovom dijelu Zakona izvršene su izmjene koje se odnose na odbacivanje i odbijanje zahtjeva za odobrenje i zahtjeva za produženje privremenog boravka.

Na kraju, izmjenama i dopunama drugačije je uređeno pitanje razloga za izricanje mjere protjerivanja stranca, princip zabrane vraćanja, određivanje nadzora, centralna baza podataka o strancima, te pitanje prekršajne odgovornosti i kažnjavanja za povredu odredbi Zakona.

Imajući u vidu sve navedeno, može se zaključiti da su izvršene temeljne izmjene i dopune Zakona, kojim se brojna pitanja uslova i postupka ulaska stranaca u BiH, uključujući vizni i bezvizni režim, boravak stranaca u BiH, udaljavanje stranaca iz BiH, stavljanje stranaca pod nadzor i dr. uređuju na drugačiji način od dosadašnjih zakonskih rješenja. Neke odredbe su izmjenjene kako bi se pojasnilo njihovo značenje i otklonile dileme i nedoumice koje su se javljale u praktičnoj primjeni zakona, dok druge predstavljaju uvođenje potpuno drugačijih rješenja i mehanizama, čija efikasnost će se moći procijeniti tek nakon što izmjene i dopune Zakona budu zaživjele u praksi.

Autor teksta:

Igor Letica, advokat u Advokatskoj firmi “SAJIC”

E-mail: [email protected]

About the author