Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju

U „Službenom glasniku Republike Srpske“ broj 93 od dana 21.09.2022. godine objavljen je Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju na osnovu kojeg je prestao da važi raniji Zakon o zdravstvenom osiguranju Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 18/1999, 51/2001, 70/2001, 51/2003, 57/2003 – ispr.,17/2008, 1/2009, 106/2009, 39/2016 – odluka Ustavnog Suda, 110/2016, 94/2019, 44/2020 i 37/2022). Isti je stupio na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Republike Srpske.

Donošenje ovog zakona se dugo očekivalo budući, da je prethodni zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju Srpske donesen još 1999. godine, a novi Zakon uvodi brojne izmjene kojim se proširuju prava pacijenata i omogućava kvalitetnija zdravstvena zaštita građana.

Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju Republike Srpske uređuje se sistem obaveznog zdravstvenog osiguranja, kao i druga pitanja od značaja za obavezno zdravstveno osiguranje u Republici Srpskoj.

Jedna od značajnih novina koja se uvodi ovim Zakonom jeste da će se trudnicama koje su na bolovanju zbog čuvanja trudnoće, kao i oboljelima od malignih bolesti, plata za vrijeme privremene nesposobnosti za rad umjesto dosadašnjih 70%, isplaćivati u iznosu od 100%. Pravo na platu u punom iznosu za vrijeme bolovanja imaće takođe i lica koja su na bolovanju zbog darovanja tkiva, organa i ćelija, dok je do sada taj procenat bio 90%. Pravo na naknadu u iznosu od 70% neto plate imaju osiguranici u slučaju bolesti, povrede, medicinskog ispitivanja i njege oboljelog člana uže porodice, dok u slučaju sprovođenja propisane mjere obavezne izolacije kao kliconoše ili zbog pojave zaraze u njegovoj okolini, osiguraniku pripada naknada u iznosu od 90% od neto plate.

U pogledu prava na naknadu za vrijeme privremene spriječenosti za rad, predviđena je i mogućnost refundacije neto plate i za osiguranike koji obavljaju privrednu, preduzetničku ili profesionalnu djelatnost, pored osiguranika u radnom odnosu, što po dosadašnjem zakonu nije bio slučaj.

U pogledu zdravstvene zaštite u planiranju porodice, predviđena je zaštita na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou, a novina je i da Fond pored finansiranja dva neuspijela pokušaja biomedicinske potpomognute oplodnje u u Republici, može odobriti finansiranje još jednog pokušaja biomedicinski potpomognute oplodnje i u zdravstvenoj ustanovi izvan Republike.

Novi Zakon dosta preciznije definiše medicinska sredstva i predviđa da medicinska sredstva koja se privremeno ili trajno ugrađuju u dijelove tijela radi stimulacije funkcije organa i sistema organa, obezbjeđuje i finansira zdravstvena ustanova, dok za medicinska sredstva koja služe za funkcionalnu i/ili estetsku zamjenu izgubljenog dijela tijela, omogućavaju oslonac i stabilnost, sprečavaju nastanak deformiteta ili koriguju postojeći deformitet, olakšavaju vršenje osnovnih životnih funkcija, omogućavaju povećanje samostalnosti u svakodnevnim aktivnostima i savladavanje prepreka u životnoj sredini, predviđa mogućnost propisivanja obaveze plaćanja participacije ili doplate za veći standard kvaliteta medicinskog sredstva.

U pogledu plaćanja participacije, prilikom korišćenja zdravstvene zaštite za koju se iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja troškovi ne obezbjeđuju u cijelosti, predviđen je maksimalni iznos participacije po jednoj usluzi u visini od 370 KM, s tim da se isti ne primjenjuje kod izračunavanja participacije u cijeni medicinskih sredstava, lijekova i usluga zdravstvene zaštite izvan Republike Srpske.

Veoma je značajno da, u pogledu osiguranih lica koja su oslobođena plaćanja participacije, sadašnji Zakon obuhvata djecu do 18 godina, za razliku od ranijeg zakona koji je u tu kategoriju svrstavao djecu do 15 godina.

U skladu sa proširenjem prava djeci do 18 godina, novim Zakonom je predviđeno da će roditelji djece do 15 godina uz odgovarajuće medicinske indikacije moći  biti u pratnji djeteta koje se nalazi na bolničkom liječenju, dok je do sada starosna granica djeteta bila šest godina; zatim da Fond finansira pratnju roditelja ili usvojitelja lica starijeg od 18 godina kojem je utvrđena potpuna poslovna nesposobnost, a proširena su i prava iz oblasti stomatološke zdravstvene zaštite na način da će pokretni ortodontski aparat biti dostupan djeci do 18 godina.

Što se tiče penzionera, predviđeno je da će penzioneri koji imaju većinski radni staž u Srpskoj, na zdravstveno osiguranje prijavljivati se, po osnovu penzije koju su ostvarili u Srpskoj, bez obzira na to što dio penzije primaju i iz inostranstva.

Autor teksta: Vesna Grujić

E-mail: [email protected]

About the author